Slachtoffers

Bent u slachtoffer geworden?

Bel 112 of doe een melding bij meld misdaad anoniem op 0800-7000 of via Meldmisdaadanoniem.nl en doe aangifte bij de politie via Politie.nl. Voor overige hulp en ondersteuning kunt u terecht bij onderstaande organisaties.

Slachtofferhulp Nederland
Wij wijzen u graag op de ondersteuning die u kunt krijgen vanuit Slachtofferhulp Nederland.

Slachtofferhulp Nederland helpt na misdrijven, verkeersongevallen, rampen en calamiteiten. U kunt bij hen terecht voor emotionele steun, ondersteuning in het strafproces en hulp om uw schade vergoed te krijgen. Zij bieden hulp op het moment dat u dat wilt, op een manier die bij u past.

Schadefonds Geweldsmisdrijven
Daarnaast is er het Schadefonds Geweldsmisdrijven voor slachtoffers van geweldsmisdrijven, die hierdoor ernstig lichamelijk en/of psychisch letsel hebben of hadden. Afhankelijk van de situatie kunt u als slachtoffer (als natuurlijk persoon en niet als rechtspersoon) voor een tegemoetkoming in aanmerking komen. Hiervoor gelden een aantal voorwaarden. Om te weten of u in aanmerking komt, kunt u de quickscan invullen en ziet u meteen of het zinvol kan zijn een aanvraag te doen.

Schadeloosstelling
Ondernemers worden met regelmaat geconfronteerd met criminaliteit. De afhandeling hiervan kost de ondernemer veel tijd. En geld. Volgens het civiel recht is de veroorzaker van schade verplicht deze te vergoeden. SODA stelt de dader aansprakelijk in opdracht van de benadeelde. Zo wordt de ondernemer schadeloos gesteld en draait de veroorzaker op voor de schade.

De Stichting DAAD
De Stichting DAAD waakt over de kwaliteit van de organisaties die uitvoering geven aan de directe aansprakelijkstelling en voorziet voor de betrokken partijen in een klachtenregeling en een onafhankelijke klachtencommissie.

Achtergrondinformatie over het doen van aangifte
Op Politie.nl vindt u achtergrondinformatie over het doen van angifte.