IPTA

IPTA is een integrale persoonsgerichte aanpak om hic-daderschap te voorkomen. De werkwijze is gericht op het tijdig intensief begeleiden van kwetsbare jongeren (16-27 jaar) naar school of werk. 

Integrale Persoonsgerichte Toeleiding naar Arbeid

Integrale Persoonsgerichte Toeleiding naar Arbeid (IPTA) heeft als doel het versterken van zelfredzaamheid van kwetsbare jongeren (16 t/m 27 jaar) om zo te voorkomen dat zij afglijden naar de criminaliteit. Dit wordt bereikt door jongeren toe te leiden naar een opleiding, werk of dagbesteding via een intensief coachingstraject.

Een combinatie van factoren (o.a. armoede, licht verstandelijke beperking, criminele structuren in de wijk, ontwrichte families) maakt dat deze jongeren vatbaar zijn voor het afglijden naar criminaliteit. IPTA zet in op het stabiliseren van leefgebieden, zoals bijvoorbeeld een ondersteunend sociaal netwerk, een stabiele woonsituatie en hulp bij administratieve zaken op een rijtje krijgen en houden.
 

Meer over IPTA:

Doelgroep

Jongeren in de leeftijd 16-27 jaar die geen dagbesteding hebben in de vorm van een opleiding/stage of werk en kampen met multiproblematiek.

Selectie van de doelgroep

De jongeren worden gescout via verschillende kanalen. Vanuit signalen op school, door de wijkagent of bijvoorbeeld een gezinscoach – denk aan schooluitval, een Haltstraf, overlast in de wijk en/of andere criminogene factoren -  heerst er een duidelijk vermoeden dat de jongere afglijdt naar de criminaliteit. Deelname van de jongere is altijd vrijwillig. Een contra-indicatie is wanneer de jongere al veroordeeld is voor een (zwaar) misdrijf, kampt met verslaving of kampt met ernstige psychopathologische stoornissen.

Opzet van de interventie

De IPTA-werkwijze kent vier fasen: scout – quick scan – match & wrap-around – coach. De intensieve coaching vormt de rode draad door al deze fasen, van contact leggen tot de organisatie van een wrap-around team en het begeleiden op een werkplek.

  • Scout - Het vinden, contact maken met en motiveren van de doelgroep en het vinden van geschikte werkplekken, werkleer- of opleidingsplekken. 
  • Quick scan - Een goed beeld krijgen van de jongere, diens mogelijkheden en beperkingen, problemen en het sociaal netwerk. Daarnaast een scan van een mogelijk werkplek; sluit dit aan bij de jongere in kwestie?
  • Match & Wrap-around - Het vinden van een dagbesteding, oplossen van problemen op andere levensterreinen en organiseren van sociale steun samen met het relevante sociaal netwerk van een jongere.
  • Coach - De jongere stimuleren en zorgen dat de jongere in het spoor blijft, problemen onderweg oplost en daarmee de zelfredzaamheid van de jongere vergroten.

Gemiddeld duurt een interventie 6 tot maximaal 18 maanden. De coach zal gedurende het traject samen met de jongere de frequentie van het contact bepalen, afhankelijk van de behoefte en noodzaak.

Wat levert het op voor jongeren?

  • Meer regie over eigen leven en perspectief
  • Het vinden en behouden van duurzaam werk
  • Een versterkte sociale weerbaarheid, verbetering van familierelaties en psychische gezondheid

Lees meer over de kracht van IPTA: IPTA Impact Stories

Impliciet mensbeeld en zes werkzame principes

Maatwerk vereist aansluiten bij de situatie, wensen, mogelijkheden en competenties van iedere specifieke jongere. De sleutel daarin is een match tussen het impliciete mensbeeld dat besloten ligt in een interventie en het zelfbeeld van de jongere. Zes werkzame principes kunnen gegroepeerd worden naar verschillende impliciete mensbeelden:

1) Stabiliseren

Impliciet mensbeeld: in een normale situatie gaan mensen zich vanzelf normaal gedragen en hebben ze vaak meer veerkracht dan we denken.

2) Aandacht geven

Impliciet mensbeeld: wat aandacht krijgt dat groeit. Gezien worden en ertoe doen zijn algemene menselijke motivaties. Door aandacht komen mensen in hun kracht.

3) Kansen creëren en faciliteren

Impliciet mensbeeld: jongeren willen en kunnen werken als ze maar een normale kans krijgen. Als ze dat zelf niet kunnen, bijvoorbeeld vanwege discriminatie, moeten wij die voor ze creëren.

4) Leren

Impliciet mensbeeld: jongeren willen wel, maar kunnen niet altijd. Wat er mis gaat is doorgaans te wijten aan een gebrek aan competenties. Die kunnen we ze leren.

5) Draaglast verkleinen en structuur bieden

Impliciet mensbeeld: stress verlamt en jongeren weten niet altijd wat goed voor ze is. Daar komen ze achter als we hun omgeving structureren, ze bij de hand nemen en dingen voordoen.

6) Ondernemen met dromen en talenten

Impliciet mensbeeld: jongeren zijn soms non-conformistisch, eigenwijs en creatief, en beschikken vaak over onvermoede mogelijkheden. Iedereen wil en kan wel iets. Benutten van hun dromen en talenten kan allerlei mogelijkheden openen.

Meer over IPTA: