Interventies

Aanpak high impact crimes

Het terugdringen van high impact crimes vindt plaats door de strategische inzet van dadergerichte, slachtoffergerichte en situationele maatregelen, zowel preventief als repressief. Een essentieel onderdeel van de aanpak is de (door)ontwikkeling van wetenschappelijk effectief bewezen interventies in nauwe samenwerking met publieke en private partners. Zo wordt meerjarig ingezet op interventies die zich richten op kwetsbare jongeren en jongvolwassenen met een verhoogd risico op crimineel gedrag. Het gaat bijvoorbeeld om jongeren die schulden hebben, zijn uitgevallen op school, een licht verstandelijke beperking hebben en/of kampen met problemen thuis en in hun omgeving. De interventies “Alleen Jij bepaalt wie je bent” (12-18 jaar) en Integrale Persoonsgerichte Toeleiding naar Arbeid (16-27 jaar) bieden ondersteuning aan de verschillende aandachtsgroepen om te voorkomen dat zij het criminele pad kiezen. De Re-integratie officier (18-27 jaar) staat klaar als het mis is gegaan en ondersteunt ex-gedetineerden bij het op orde krijgen van de basisvoorwaarden: werk en inkomen, huisvesting, een schuldenaanpak, een identiteitsbewijs en zorg, zodat de kans op herhaald daderschap afneemt. 

In juni 2021 is het ministerie van Justitie en Veiligheid op verzoek van de Tweede Kamer gestart met een intensivering en verdere uitrol van bovenstaande gedragsinterventies. Streven is om te komen tot een landelijke dekking van de interventies. In overleg met de gemeenten wordt op basis van de criminaliteitscijfers gekeken waar nog behoefte is aan inzet van de interventies.